Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.swiebodzice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 20158-07-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Pawlak, maciej.pawlak@swiebodzice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 66 69 502. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Świebodzicach mieści się w 4 budynkach:.

1)Budynek przy ul. Rynek 1 (Ratusz Miejski) – budynek dwukondygnacyjny, nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Jedynie szalet miejski usytuowany w tym budynku ( piwnica) z odrębnym wejściem ( z tyłu budynku) posiada platformę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia osobom mającym trudności w poruszaniu się dotarcie do biur na parterze Urzędu, ze względu jednak na zabytkowy charakter obiektu, brak jest możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian architektonicznych wewnątrz obiektu ( np. budowa windy).

2)Budynek przy ul. Żeromskiego 27 posiada 2 odrębne wejścia od ul. Krasickiego dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie parteru, zamontowana platforma typu Opal, drzwi wejściowe dwudzielne ( 2x90 cm) od ulicy Krasickiego szklane opatrzone taśmą na odpowiednich wysokościach, w świetle 90 cm, wjazd bezprogowy bezpośrednio do pomieszczenia, w którym usytuowane jest Biuro Podawcze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Również schody od ul. Krasickiego oklejone taśmą żółto-czarną odblaskową dla osób słabo widzących, na budynku nie znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem. Wejście główne do budynku nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku nie ma windy, natomiast przy schodach zamontowane są barierki lub poręcze. Na parterze budynku przy ul. Żeromskiego 27, znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych spełniająca wymogi wynikające z przepisów prawa.

3)Budynek przy ul. Świdnickiej 7B – nie dostosowany do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się, Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

4)Budynek przy ul. Plac Dworcowy 1 – nie dostosowany do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się, Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Przed budynkami Urzędu ul. Rynek 1 i Plac Dworcowy 1 znajdują się wydzielone i oznakowane po 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, pozostałe budynki brak parkingów.

Ułatwienia dostępu: